Challenge meeting V4 handball trainers

“Challenge meeting V4 handball trainers“ – project approved and supported by Visegrad fund

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo visegrad fund

“Challenge meeting V4 handball trainers“

 

Challenge stretnutie trénerov hádzanej krajín V4

Partneri projektu/ Project partners

 – SBS EgerEszterházy Szabadidő és Sportegyesület

Eger Esterházy recreation and sports association /HU/

Website: www.handballeger.hu

 

– HCB Karviná

Handball Club Baník Karviná /CZ/

Website: www.hcbkarvina.cz

 

– SPR Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Stal Mielec z siedzibą w Mielcu

SPR Stal Mielec /PL/

Website: www.sprstal.mielec.pl

 

Hlavný cieľ projektu/ Main project objective

 

Hlavným cieľom nášho projektu je zmeniť pohľad na športové tréningy formou komplexnejšieho  prístupu a s prihliadnutím na všetky aspekty zdravého fyzického i psychického vývoja mladých ľudí.

 

The main objective of our project is to change the view of sports training in terms of a more comprehensive approach and taking into account all aspects of a healthy physical and mental

development of young people.

 

Konkrétne výstupy projektu / Specific project outcomes

 

– Prostredníctvom workshopow ponúknuť mládežníckymi trénerom nový, inovatívny pohľad  na  tréningovy proces s prihliadnutím na vyváženosť všetkých zložiek športového tréningu.

– Prednáškami z oblasti športovej psychológie, pedagogiky, didaktiky športu, zdravej výživy, relaxácie a aktívneho odpočinoku chceme prezentovať komplexný a inovatívny prístup k tréningom vzhľadom na prebiehajúci vývoj dospievajúcich.

– Prostredníctvom konferencie zdieľať medzinárodné znalosti a skúsenosti so širšou športovou verejnosťou a s významných predstaviteľmi (zástupcovia národných zväzov hádzanej).

Cieľom seminárov a konferencie je oboznámiť najširšiu odbornú verejnosť pracujúcu s mládežou v oblasti športu (nielen hádzaná) o komplexnom inovatívnom prístupe, ktorý má pozitívny vplyv na rozvoj sebapoznania, zlepšenie fyzickych, komunikatívnych a interaktívnych zručností a cez to zabezpečiť vyvážený zdravý harmonický rozvoj mladých športovcov.

 

– Through workshop offer to youth coaches new, innovative view of the training process taking into account a balance of all components of sports training.

– By lectures on sports psychology, pedagogy, didactics sports, healthy nutrition, relaxation and active rest we want to present a

comprehensive and innovative approach to training with respect for the ongoing development of adolescents.

– Through the conference to share international knowledge and experience with the wider sporting public and prominent leaders (representatives of National Handball Association).  The goal of workshop and the conference is to inform the widest professional public working with youth in sports (not only handball) about comprehensive innovative approach that has a positive effect on the development of self-knowledge, improvement of physical, communicative and interactive skills and through it to ensure balanced healthy harmonious development of young athletes.

 

Cieľové skupiny/Target groups:

Mládežnícki hádzanárski tréneri trénujúci vekové kategórie mladších žiakov, starších žiakov, mladších a starších dorastencov, športoví psychológovia, učitelia telesnej výchovy, predovšetkým základných a stredných škôl, učitelia I. a II. Stupňa, ktorí sa venujú športovým aktivitám  mladých ľudí, zástupcovia Národnych zväzov hádzanej, športové pedagógovia….

youth handball coaches trained ages of younger students, older students, younger and older juniors, sports psychologists, physical education teachers, mainly elementary and high school teachers of I. and II. grade dedicated to sports activities for young people, representatives of National Handball Association, sports pedagogists

Doba realizácie/Contacted period: 01/01/2017 – 31/08/2017

Celkový schválený rozpočet/ Total approved budget:  15 780,00 €