O nás

Nezisková organizácia ALTRA, n.o vykonáva najmä tieto činnosti:

– zabezpečuje výchovu, vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry a športu formou vzdelávacích aktivít,  športových aktivít zameraných hlavne na kolektívne športy a organizovanie športových podujatí.

– zabezpečuje poskytovanie poradenskej pomoci pri získavaní a implementácii prostriedkov z fondov Európskej únie a iných medzinárodných zdrojov

– organizuje vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jazykových vedomostí a zručností, v oblasti  tvorby a manažovania európskych a medzinárodných projektov, v oblasti uplatňovania sa na trhu práce

– zabezpečuje a riadi poskytovanie dobrovoľníckej činnosti v zmysle zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v platnom znení

– napomáha obciam, mestám, regiónom, mimovládnym organizáciám a podnikateľským subjektom rozvíjať medzinárodné partnerstvá, spolupracujúce siete a európske myšlienky vychádzajúce z filozofie Európskej, únie

 

* viac info o všetkých aktivitách nájdete v štatúte n.o.